Jak dodać przykładową bazę danych AdventureWorks2012 do SQL Server 2012 ?

Wchodzimy na stronę listy przykładowych baz danych firmy Microsoft: http://msftdbprodsamples.codeplex.com/ i klikamy na ikonkę SQL Server 2012 DW.


sam1
Zostanie wyświetlona lista baz. Wybieramy AdventureWorks2012 Data File.

sam2
Ściągamy plik AdventureWorks2012_Data.mdf.
Pliki mdf w SQL Server są umieszczane w katalogu Data. U mnie ścieżka do tego folderu to:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA

Jest to miejsce dla wszystkich baz  SQL Server. Po ściągnięciu pliku mdf bazy danych kopiujemy go do tego właśnie katalogu.
Jeśli zaistnieje problem z wklejeniem pliku w to miejsce, wtedy może pomóc zatrzymanie serwera i ponowne jego uruchomienie. A oto krótka instrukcja.
Z menu Start w Windows 7 wybieramy Start->SQL Server 2012->Configuration Tools->SQL Server Configuration Manager.
aa3

Z lewej części okna wybieramy SQL Server Services. W drugiej części okna klikamy prawym przyciskiem na SQL Server MSSQLSERVER i z menu kontekstowego wybieramy  Stop.

aa4

Serwer zostanie zatrzymany.

aa5

Teraz plik może zostać skopiowany. Następnie serwer SQL Server musimy uruchomić. Klikamy prawym przyciskiem myszy na SQL Server MSSQLSERVER i z menu kontekstowego wybieramy Start.

aa7

Po skopiowaniu pliku mdf łączymy się z serwerem baz za pomocą SQL Server Management Studio. Rozwijamy węzeł Databases. Niestety nasza baza AdventureWorks2012_Data.mdf nie jest widoczna.

sam3

W kolejnym kroku należy bazę podłączyć do serwera. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na węzeł Databases i z menu kontekstowego wybieramy Attach.

sam4

Pojawi się okno Attach Databases.

sam5

Klikamy na przycisk Add. W oknie Locate Database Files będą widoczne wszystkie pliki mdf baz danych w naszym SQL Server. Zaznaczamy wklejony plik mdf bazy AdventureWorks2012.

sam6

Ustawienie zatwierdzamy przyciskiem OK. W oknie Attach Database zaznaczamy wiersz z plikiem ldf, ponieważ pliku tej bazy z logami nie kopiowaliśmy do katalogu Data. Po zaznaczeniu tego wiersza klikamy na przycisk Remove, aby go usunąć.

sam7

W kolejnym kroku klikamy na przycisk OK.

sam8

Po usunięciu wiersza z plikiem ldf klikamy na przycisk OK. W oknie Object Explorer w węźle Databases jest już widoczna przykładowa baza AdventureWorks2012.

sam9

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.